Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Laav.pl dalej jako „Sklep”, dostępny pod adresem internetowym laav.pl, prowadzony jest przez Laav Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18/312A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000923692, o kapitale zakładowym 5000 NIP 951-252-68-91, REGON 52002836100000
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 1. Adres pocztowy – oznacza imię i nazwisko lub nazwę instytucji, położenie
  w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej
  na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny – oznacza adres pocztowy Sprzedającego umożliwiający złożenie reklamacji: Laav Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18/312A, 00-052 Warszawa.
 3. Cennik dostaw – oznacza cennik usługi dostawy znajdujący się pod adresem internetowym: laav.pl/wysylka-i-platnosci.
 4. Adres Sprzedającego – oznacza adres do kontaktu Sprzedającego: Laav Sp. z o.o.,
  ul. Świętokrzyska 18/312A, 00-052 Warszawa.
 5. Dostawa – oznacza rodzaj usługi przewozowej zamówionego produktu wraz z określeniem przewoźnika i jego kosztu, wymienionym w cenniku dostaw, znajdującym pod adresem internetowym: laav.pl/wysylka-i-płatności.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia
  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) 
 7. Karta produktu – oznacza pojedynczą podstronę sklepu zawierającą informacje
  o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży.
 9. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)
 10. Kodeks dobrych praktyk – oznacza zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia
  2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 845)
 11. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – oznacza listę produktów sporządzoną z oferowanych w sklepie produktów
  na podstawie wyborów Klienta.
 13. Miejsce wydania rzeczy – oznacza adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta.
 14. Moment wydania rzeczy – oznacza moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 15. Płatność – oznacza metodę dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 16. Prawo konsumenckie – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
 17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 18. Przedmiot umowy – oznacza produkty i dostawę będące przedmiotem umowy sprzedaży.
 19. Przedmiot świadczenia – oznacza przedmiot umowy.
 20. Rzecz – oznacza rzecz ruchomą mogącą być lub będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
 21. Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem laav.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie.
 22. Sprzedający – oznacza Laav Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18/312A, 00-052 Warszawa, NIP: 951-252-68-91.
 23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 24. Termin realizacji – oznacza podaną na karcie produktu liczbę dni roboczych niezbędnych do realizacji umowy.
 25. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym.
 26. Wada – oznacza wadę fizyczną, jak i wadę prawną.
 27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klientowi,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta
   o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 29. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§ 3

Warunki ogólne i korzystanie ze sklepu

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy i logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Wszelkie terminy określone w Sklepie liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia,
  a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres elektroniczny e-mail: zamówienia, faktury „pro forma”, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji „pdf”, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach internetowych: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach
  o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu laav.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
 10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login
  i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Sprzedający stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 13. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz 
   dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie
   w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

 § 4

Warunki zawarcia umowy i  realizacji

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie,
  a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego,
  co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu,
  a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach poszczególnych produktów. 
 7. Zakupiony produkt jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 Regulaminu.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego  na stronie internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 
 8. Jeżeli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany za pośrednictwem operatora pocztowego, Sprzedający informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których produktem jest rzecz dostarczania w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6

Zgodność towaru z umową oraz rękojmia 

 1. Sprzedający zapewnia dostawę produktu zgodnego z umową. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli produkt nie jest zgodny z umową. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, niebędącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
 2. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może:
  1. żądać jego naprawy lub wymiany:
   1. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy i odwrotnie może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.
   2. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub nadmiernie kosztowne dla Sprzedającego, może on odmówić ich wykonania. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności produktu, jego wartość gdyby był zgodny z umową oraz, czy zamiana naprawy lub wymiany powoduje nadmierne niedogodności dla Konsumenta.
   3. Sprzedającego dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, gdy Konsument poinformował go o braku zgodności produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel jego nabycia.

Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedający.

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy:
   1. gdy Sprzedający odmówi lub nie doprowadzi do zgodności produktu z umową.
   2. gdy brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową.
   3. gdy brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony takich jak wymiana lub naprawa.
   4. gdy z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika,
    że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Warunki obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy:

a) obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej
z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

b) Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania
z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.

c) domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

d) jeżeli brak zgodności produktu z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

e) w razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego i Sprzedającego z żadnymi kosztami.

 1. Jeżeli produkt ma wadę, Klient niebędący Konsumentem może pociągnąć do odpowiedzialności Sprzedającego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 Kodeksu cywilnego i następne).
 2. Klient niebędący Konsumentem, który wykonuje  uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedającego jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 4. Wszelkie reklamacje związane z produktami lub realizacją umowy, Klient może kierować w formie pisemnej do Sprzedającego na adres reklamacyjny.
 5. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację produktu, ustosunkuje się do niej lub reklamacji związanej z realizacją umowy zgłoszonej przez Klienta. Jeżeli Sprzedający nie udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w terminie  wyżej zakreślonym, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Klientowi w formie pisemnej, na innym trwałym nośniku, za pomocą skrzynki elektronicznej (e-mail) lub w formie SMS.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

§ 7

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Klient podając dobrowolnie przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. 
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie przez Klientów w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności wskazanych w Regulaminie, jest Sprzedający. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane także na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności transakcyjnej (elektronicznej), jego dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności operatorowi danego systemu płatności transakcyjnej (elektronicznej).
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: laav.pl/polityka-prywatnosci.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres poczty elektronicznej). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin na stronie internetowej Sklepu pod adresem: laav.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2023 r.